Requisits bo digital

  1. Ser una petita empresa, microempresa o autònom.
  2. Complir els límits financers i efectius que defineixen les categories d' empreses.
  3. Estar en situació d' alta i tenir l' antiguitat mínima que s' estableix per convocatòria.
  4. No tenir consideració d' empresa en crisi.
  5. Estar al corrent de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.
  6. No estar subjecta a una ordre de recuperació pendent de la Comissió Europea.
  7. No incórrer en cap de les prohibicions previstes a l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
×