Política de Privacitat

I.- Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

La present política de privacitat (en endavant, la "Política de Privacitat") aplica a totes les dades de caràcter personal que l'usuari aporti a Activitats i Serveis FQM, S.L., amb N.I.F. nº B65421778 amb domicili a Passeig de la Generalitat, 44-46 loc 109, 08500, Vic, així com les seves filials i subsidiàries (en endavant "FQM").

Als efectes de la present Política de Privacitat, s'ha d'entendre com a "Usuari" a tota persona física interessada en els productes i serveis que FQM ofereix a través de les seves pàgines web. FQM, com a responsable del tractament, sol·licitarà, amb caràcter previ a l'aportació de les seves dades de caràcter personal, el consentiment exprés de l'Usuari a la present Política de Privacitat, quan així sigui necessari i a qualsevol altre aspecte que requereixi la prèvia autorització del mateix. L'objectiu de la Política de Privacitat del FQM és donar transparència a la informació de com tractem les seves dades i protegir la informació a Internet i les dades que l'usuari pugui introduir a la web.

L'Usuari podrà posar-se en contacte amb l'Oficina de Compliment Legal i Normatiu de FQM a través de rgpd-fqm@fqm.cat davant qualsevol dubte o necessitat que tingueren en matèria de protecció de dades.

 

II.- Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Per la present s'informa l'Usuari que FQM podrà tractar les dades de caràcter personal que l'Usuari faciliti a través dels formularis online o durant el procés de compra d'algun dels productes FQM, per a les finalitats que s'indiquen a continuació, en la mesura que existeixi una base legal per a cada tractament segons s'explica més endavant:

(a) Garantir a l'Usuari l'accés, i ús del seu espai personal en l'àrea privada de les pàgines webs de productes i serveis oferts per FQM, entre les quals s'inclouen les integracions dels productes que tingui contractats l'Usuari amb productes desenvolupats per tercers que actuen en qualitat d'encarregats del tractament de FQM.

(b) Gestionar les compres i peticions que l'Usuari realitzi a les pàgines web de FQM.

(c) Informar l'Usuari per qualsevol mitjà, incloent l'enviament de comunicacions comercials a l'adreça de correu electrònic que l'Usuari en el seu cas faciliti, de productes i serveis de FQM similars als adquirits per l'Usuari.

(d) Esdeveniments i webinars formatius: Gestionar les dades dels ponents i assistents a activitats formatives organitzades per FQM per l'adequat desenvolupament de les activitats i per a la gestió de l'activitat de FQM. A aquest efecte, les dades professionals relacionades amb la inscripció es podran compartir amb els ponents i assistents per facilitar l' adequat desenvolupament i interacció relacionat amb l' esdeveniment.

(e) Realitzar activitats promocionals sobre altres productes i serveis de FQM incloent l'enviament de comunicacions comercials a l'adreça de correu electrònic que l'Usuari en el seu cas faciliti.

(f) Realitzar activitats promocionals, incloent l'enviament de comunicacions comercials a l'adreça de correu electrònic que l'Usuari faciliti per part de FQM, de productes o serveis de terceres empreses col·laboradores de FQM de els següents sectors: finances i banca, assegurances, formació, editorial i publicacions, fires i esdeveniments, programari i serveis informàtics, telecomunicacions,  oci i turisme, ONG ́s energia i aigua, automoció, sector òptic, electrònic, audiovisual i serveis de missatgeria. Tot això, sempre que demanem a l'Usuari el seu consentiment per a això aquest ens ho atorgui.

(g) Donar accés a les dades personals facilitades a distribuïdors autoritzats de programari/maquinari amb qui FQM té subscrit el corresponent contracte d'encàrrec de tractament de dades, amb la finalitat de comercialitzar només productes, solucions i serveis de FQM.

III.- Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

  • La base legal per al tractament de les dades per a la finalitat (a) i (b) és l'execució del contracte de prestació de serveis i/o de compra dels productes corresponents.
  • La base legal per al tractament de les dades per a les finalitats (c) i (g) serà tant el consentiment de l'Usuari, en cas que s'hagi sol·licitat i atorgat, com l'interès legítim de FQM en posar en el seu coneixement productes o serveis similars als que hagi adquirit prèviament.
  • La base legal per al tractament de les dades per a les finalitats (e) i (f) és el consentiment que s'hagués pogut sol·licitar a l'Usuari, sense que en cap cas la retirada del mateix condicioni l'execució del contracte de prestació de serveis. Les dades personals de l'Usuari no es tractaran per a aquestes finalitats en cas que FQM no hagués sol·licitat el seu consentiment.

FQM, en el moment de registre, recollirà i tractarà les dades de caràcter personal imprescindibles per al registre i accés a l'espai personal de l'Usuari. En el cas que aquest decideixi adquirir un dels productes o serveis de FQM, FQM recollirà i tractarà les dades necessàries per gestionar el procés de compra (entre ells, nom, cognoms, DNI, domicili etc.). L'Usuari coneix i accepta que el no emplenament de certes dades de caràcter personal impedirà a FQM prestar tots aquells serveis vinculats a aquestes dades. En cap cas FQM cedirà, explotarà aquestes dades o les destinarà a un ús diferent de l' aquí indicat expressament. Durant el procés de registre, l'Usuari serà informat del caràcter no obligatori de la recollida d'algunes de les dades per a la prestació dels serveis de FQM.

IV.- Per quant temps conservem les seves dades personals?

FQM conservarà les dades dels seus clients mentre duri la seva relació contractual i posteriorment a la mateixa, es conservaran degudament bloquejats mentre siguin necessàries per al compliment d' una obligació legal o per a la formulació, exercici i defensa de reclamacions. Per a l'enviament de comunicacions comercials, FQM podrà conservar les dades dels Usuaris fins que aquests revoquin el consentiment o s'oposin al tractament per rebre aquestes comunicacions.

V.- Qui té accés a les seves dades personals?

Una òptima prestació del servei que FQM ofereix a través de la seva pàgina web pot requerir que altres tercers prestadors de serveis d'FQM accedeixin a les dades personals de l'Usuari com a encarregats del tractament, com, per exemple, els distribuïdors autoritzats per FQM o tercers desenvolupadors. En acceptar la present Política de Privacitat, l'Usuari entén que alguns dels esmentats prestadors de serveis es troben en països situats fora de l'Espai Econòmic Europeu o que no ofereixen un nivell de seguretat equivalent a l'espanyol. En aquests casos les transferències es basen en l' autorització de la Direcció de l' Autoritat de Control Espanyola, en la signatura de Clàusules Contractuals Tipus aprovades per la Comissió Europea, o bé es compleix alguna de les excepcions recollides en la normativa. Per obtenir més informació sobre les garanties anteriors o al fet que s' hagin prestat, es pot posar en contacte amb FQM pels mitjans establerts a l' apartat I.

A més de l' anterior, FQM podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per atendre les seves obligacions amb les Administracions Públiques en els casos que així es requereixi d' acord amb la legislació vigent en cada moment i en el seu cas, igualment a altres òrgans com Forces i Cossos de Seguretat de l' Estat i als òrgans judicials.

VI.- Quins són els drets dels usuaris?

FQM informa l'Usuari sobre la possibilitat que l'assisteix d'exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament així com a rebutjar el tractament automatitzat de les dades personals recollides per FQM.

Aquests drets podran ser exercitats gratuïtament per l'Usuari, i en el seu cas qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a la següent adreça: Passeig de la Generalitat 44-46, loc 109, 08500, Vic. Aquesta sol·licitud haurà de contenir en l'assumpte la referència "Protecció de dades/[Nom de l'empresa del grup FQM" i haurà d'incloure les següents dades: nom i cognoms de l'Usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud. En el cas de representació, s' haurà de provar mitjançant document fefaent. Així mateix, l'Usuari podrà exercitar els esmentats drets a través del correu electrònic rgpd-fqm@fqm.cat .

A més dels anteriors drets, l'Usuari tindrà dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment mitjançant el procediment més amunt descrit, sense que l'esmentada retirada de consentiment afecti la licitud del tractament anterior a la retirada del mateix. FQM podrà continuar tractant les dades de l'Usuari en la mesura que la llei aplicable ho permeti.

Així mateix, quan el tractament de les dades personals de l'Usuari per a la finalitat (c) es base en l'interès legítim, l'Usuari podrà oposar-s'hi.

FQM recorda a l'Usuari que té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control pertinent, sent a Espanya l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. No obstant això, l'Usuari podrà, amb caràcter previ a la presentació d'una reclamació davant l'autoritat de control, dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades de FQM  a través de l'adreça rgpd-fqm@fqm.cat per tal de sol ventar-la.

 

VII.- Baixa en el servei de la tramesa de comunicacions comercials

Tal com s'ha esmentat en l'apartat anterior, l'Usuari té dret a revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a l'enviament de comunicacions comercials amb la simple notificació a FQM per la qual informa que no desitja seguir rebent comunicacions comercials. Per a això, l'Usuari podrà o bé revocar el seu consentiment en la forma descrita en l'apartat anterior o bé punxar en l'enllaç inclòs en cada comunicació comercial cancel·lant per tant, l'enviament de comunicacions comercials electròniques.

Addicionalment l'usuari podrà apuntar-se a la Llista Robinson en www.listarobinson.es: al sistema d'exclusió publicitària gestionat per l'Associació Espanyola d'Economia Digital (ADIGITAL), en el qual podrà mostrar la seva oposició a que s'utilitzin les seves dades per tal de remetre-li comunicacions comercials.

 

VIII.- A partir de quina edat pot l'Usuari accedir als nostres productes i serveis?

La web de FQM no es dirigeix a menors de 18 anys. En acceptar la present Política de Privacitat l'Usuari declara i garanteix que és major de 18 anys.

IX.- Quines mesures de seguretat tenim implementades ?

FQM es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d' acord amb el que estableix normativa aplicable.

FQM té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l'acció humana o del medi físic o natural,  d' acord amb el que estableix la normativa aplicable.

FQM entitat preocupada per la privacitat, a fi de reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització, manté contínuament la supervisió, control i avaluació dels seus processos per assegurar el respecte a la privacitat i seguretat de la informació, segons els estàndards internacionals.

X.- Ús de cookies

La nostra pàgina web utilitza cookies per distingir-lo a vostè dels altres usuaris del nostre lloc web, la qual cosa ens ajuda a proporcionar-li una bona experiència quan navega pel nostre lloc web i ens permet així mateix millorar-lo. Pot obtenir més informació sobre l'ús de cookies en la Política de Cookies.

XI.- Links

La pàgina web de FQM pot incloure hipervincles a altres llocs que no són operats o controlats per FQM. Per això, FQM no garanteix, ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts d'aquests llocs web o de les seves pràctiques de privacitat. Per favor abans de proporcionar la seva informació personal a aquests llocs web aliens a FQM, tingui en compte que el seu compliment en matèria de protecció de dades pot diferir del nostre.

XII.- Modificació de la Política de Privacitat

FQM podrà modificar la seva Política de Privacitat d' acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació de la Política de Privacitat li serà degudament notificada a l'Usuari perquè, quedi informat dels canvis realitzats en el tractament de les seves dades personals i, en cas que la normativa aplicable així ho exigeixi, l'Usuari pugui atorgar el seu consentiment.

×